Mange virksomheder står fra tid til anden overfor komplekse projekter og skal have bemandingsplanen til at hænge sammen. Som projektansvarlig skal det besluttes om opgaven kan løses internt eller om der bliver behov for inddragelse af eksterne konsulenter. Twins Consulting har kigget nærmere på nogle af de overvejelser man bør gøre sig for at optimere beslutningsgrundlaget for valget af den optimale løsningsmodel.

Som projektansvarlig/beslutningstager skal det besluttes og sikres, at projektet får tilført de nødvendige ressourcer og kompetencer internt og/eller om der er behov for bistand ved eksterne konsulenter.

Afklaring af dit behov

Du skal forud for beslutningen afklare, hvem der skal inddrages og hvordan et givent projekt skal løses. Du skal derfor gennemgå en behovsafklaringsproces, hvor du tager afsæt i projekttype – og kontekst. Der er muligvis flere emneområder som er relevante for dit projekt – men inddrag som minimum:

  • Ønske og behov for nytænkning og innovation
  • Forankringsbehov
  • Løsningshorisont
  • Investerings- og risikovillighed

Afklaringen af dine behov danner rammen for den fremadrettede proces og giver dig overblik ift. den løsningsmodel som er mest hensigtsmæssig for succesfuld gennemførelse af dit projekt.

Hvilken løsningsmodel er mest hensigtsmæssig for dit projekt?

Nedenstående beslutningsmodel kan du evt. bruge til at skabe klarhed over relevante spørgsmål såsom:

  • Kan vi løse projektet eller dele af projektet internt? (Har vi erfaring, de rette kompetencer og kapacitet?)
  • Kan vi løse opgaven mest omkostningseffektivt internt (Er brugen af interne ressourcer økonomisk optimal? – tænk her på: direkte løn, indirekte løn, overhead, projektstyring og produktivitetsnedgang)
  • Har vi behov for eksterne konsulenter – i så fald til hvilken rolle? (F.eks. som ressourceperson eller løsningsudvikler?)

Benyt nedenstående model og find inspiration til om i kan drage fordel af at få tilført en ekstern ressource.

Svarer du nej til et eller flere delspørgsmål i modellen, vil du med fordel kunne engagere en ekstern konsulent.

Interne kvaliteter spørgsmål

Ved at reflektere over ovenstående spørgsmål, kan du få overblik de kompetencer, som du råder over internt, og hvilke eksterne kompetencer der evt. skal tilføres. Vigtigheden af de enkelte spørgsmål vil variere fra projekt til projekt, og derfor skal du prioritere vigtigheden, og afslutningsvist evaluere på beslutningsmodellen.

Tænk værdiskabelse ind i din løsning

Værdiskabelse handler om at opnå det bedst mulige output. Når du tænker værdi ind i løsningen handler det om, at vurdere om de interne kompetencer skaber den optimale værdi eller om eksterne konsulenter vil tilføre merværdi. Twins konsulenter besidder ekspertviden og bidrager med indsigt i best practices, massiv erfaring og nytænkning.

Twins Consulting har et stort netværk af erfarne konsulenter, som kan tilgå dine projekter i både korte og langvarige perioder. Ofte oplever vi, at eksterne konsulenter sikrer, at kunderne netop kan overholde tidsramme og budget.

Kontakt gerne CEO Birgitte Rygaard for nærmere information.

Print Friendly, PDF & Email